Projectes Finalitzats

AROMICS és una companyia innovadora. Des del seu inici, l'empresa ha participat en l'establiment d'una estratègia biotecnològica europea per millorar les activitats productives i comercials de les petites i mitjanes empreses. AROMICS posseeix una extensa experiència en programes de recerca i densenvolupament sota diferents esquemes de finançament tant del 6é, 7é Programa Marc i Horitzó 2020 ( FP6, FP7, Era-net and Horizon 2020),nacionals (CDTI, ICEX) i locals (ACC1Ó).


 

HILYSENS

El projecte pretén desenvolupar una nova eina de diagnòstic tipus lab-on-a-xip per millorar el diagnòstic, control i tractament de la Malaltia de Lyme mitjançant la detecció sensible i específica de la resposta serològica humana contra el seu principal agent causant: les infeccions de Borrelia burgdoferi.

CLEANHIVE

L'objectiu principal de CLEANHIVE és desenvolupar una eina portàtil i rendible que sigui capaç de detectar les dues espècies de Nosema implicades en la síndrome de despoblament, i que sigui fàcil d’utilitzar en condicions de camp per personal no tècnic del sector apícola per tal de parar l'estès del Nosema ceranae.

ACCELEROMICS

El projecte iniciat a l'Abril de 2011 té com a objectiu el desenvolupament d'un nou antiviral pel tractament de l'hepatitis C.

MSALS 

L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'un nou tractament per a l'Esclerosi Múltiple (EM) i per a l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Els objectius generals que es persegueixen són la realització dels estudis preclínics per a avaluar l'eficàcia del fàrmac proposat en un model animal acceptat d'ELA. També es durà a terme els assajos clínics en pacients afectats d'Esclerosis Múltiple Remitent Recurrent (EMRR) per avaluar l'eficàcia i seguretat del fàrmac això com la identificació i validació de biomarcadors genètics relacionats amb l'eficàcia del tractament proposat això com identificar noves dianes terapèutiques per a l'EM.

AUTOSCREEN

Aquest projecte, iniciat l'1 de gener de 2007, pretén desenvolupar una plataforma innovadora d’screening adequada per a assajos cel•lulars high-throughput i high-content i demostrar la seva idoneïtat per a tècniques in situ d'alta resolució.

SMART

L'objectiu final del projecte és la validació experimental (prova de concepte) d'un mètode nou pel tractament de malalties infeccioses front a la bactèria Timidilato Sintasa (TS) mitjançant nous compostos patentats recentment.