Estratègia

El desenvolupament de nous fàrmacs requereix el disseny racional de teràpies més eficaces, segures i que millorin  la qualitat de vida dels pacients. Per això, AROMICS treballa des de tres enfocs principals: 

  • Predir i entendre els efectes biològics d'un fàrma en la progresió d'una malaltia
  • Predir i entendre la toxicitat causada pel fàrmac
  • Identiificar i monitorar biomarcardors clau que asseguren l'èxit dels assajos clínics, així com identificar compostos ineficaços o tòxics en etapes primerenques del desenvolupament preclínic i clínic.

      array   protein

La sinergia entre les dades multiòmiques i unes altres com les farmacocinètiques, les fenotípiques, les fisiològiques, la variabilitat genètica individual i les dades clíniques, representen un primer pas decisiu per comprendre:

  • El mecanisme d'acció de nous fàrmacs, optimitzant el procés de desenvolupament i possibilitant el seu avanç cap a les fases clíniques.
  • La determinació de marcadors moleculars clínicament predictius per al diagnòstic, l'adequació i el monitoratge de la resposta farmacològica.

La nostra investigació interna, l'adquisició de llicències i la participació en programes de recerca col·laboratius, han permès el desenvolupament d'una cartera de productes terapèutics propis innovadors en diferents estadis de desenvolupament, des del descobriment inicial fins a la prova de concepte, reforçats íntegrament per una forta estratègia de propietat intel·lectual.